MHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ CUMALİ DURMUŞ UN GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇESİYLE İLGİLİ KONUŞMASI

Aralık 18, 2009 tarihinde tarafından  
OKUYUCU YAZARSA kategorisinde yayımlanmıştır.

MHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ CUMALİ DURMUŞ UN GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇESİYLE İLGİLİ KONUŞMASI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN CUMALİ DURMUŞ UN BUGÜN TBMM GENEL KURULUNDA YAPMIŞ OLDUKLARI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇESİYLE İLGİLİ KONUŞMASI AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR. GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞININ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA TAKİP EDİLMESİNDE FAYDA GÖRDÜĞÜM İÇİN BURADA YAYIMLIYORUM.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;

2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kapsamında Gümrük Müsteşarlığı bütçesi üzerinde, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Saygıdeğer milletvekilleri

Teşkilat yapısı merkez ve taşra teşkilatından oluşan kurumun görevi gümrük ve gümrük muhafaza hizmetlerini düzenlemek, yürütmek, kaçakçılık fiil ve teşebbüsleri ile mücadele etmektir. Ekonomik, ticari ve siyasi yapıları farklı ülkelerle komşu 2949 km kara sınırı, 8333 km deniz sınırına sahip, dünyanın kavşak noktasında,  AB’ye üyelik sürecinde, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı trafiği üzerinde her bakımdan önemli bir bölgede hizmet veren gümrük müsteşarlığı 20 kara, 7 demiryolu, 4’ü Askeri 39 hava ve 50 deniz hudut kapısı ve 18 Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı 144 Gümrük Müdürlüğü,96 Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile 4 Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı 14 Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden oluşan gümrükler, vatandaşlarımızın sağlığının ve güvenliğinin korunmasıyla görevli olmalarının yanı sıra, tehditlerle mücadelede ve gelir toplanmasında da önemli bir görev üstlenmişlerdir.

Deniz, hava, kara, gümrük kapıları ve serbest bölgelerde ülkemize gelenlerin ilk ve gidenlerin son muhatap oldukları, dolayısıyla ülkemiz hakkında müspet ve menfi kanaatlerde etkili olacak kamu çalışanlarının kurumudur. Bu açıdan, kara, deniz, havalimanı kapıları, iç gümrükler, serbest bölgeler gibi çok çeşitli görev sahasında yerleşik olan gümrük  teşkilatında  benimsenecek yönetim yapısı ciddi önem arz etmektedir. Güvenlik açısından ülkeye giren ve çıkan her türlü suç unsuru ve suçlunun, yerine göre, ilk veya son muhatabıdır.

Gümrük Müsteşarlığı bütçeden aldığı çok az kaynaklarla görevini yerine getirmektedir.  Dünya ülkeleri ile sağlam bir rekabet gücüne sahip olabilmemiz için ilk önce yasal ticaretin hızlanması yasa dışı ticaretin önüne geçilmesi gerekmektedir.

Değerli milletvekilleri, kaçakçılık, insanlık tarihi boyunca süregelen ve toplumları büyük zararlara uğratan, kanun ve nizamlara uyanlara, devletin ekonomisine, zaman zaman sağlığa ve çevreye büyük zararlar veren çok önemli bir toplum sorunudur. Özellikle yasal ticaretin önünü açmak, kaçakçılıkla etkin mücadele gerekmektedir. Kaçakçılık fiilleri, cezaların artırılması, gümrüklerde ve sınırlarda olağanüstü önlemler alınması ile önlenemez.

Eğer, Türkiye’de ekonomi kayıt altına alınabilirse kaçakçılığa hareket alanı kalmayacaktır. Batı ülkelerinin, kayıt dışı pazarlanan uyuşturucu maddeler ve birkaç kalem, vergileri çok yüksek eşyanın dışında kaçakçılık suçu sorunları bulunmamaktadır. Kaçakçılık fiili hudut çizgisinde ve gümrük kapılarında değil, tüm yurt sathında denetlenmelidir. Bunun da tek yolu ekonominin kayıt altına alınması ve piyasa denetiminin kurulmasıdır.

Eşyanın gümrükte bekleme süresinin asgariye indirilmesi, zaman kayıplarının ve gereksiz harcamaların önüne geçilmesi suretiyle ticarette gümrük işlemlerinden kaynaklanan maliyetin düşürülmesi ve özellikle sanayi için girdi niteliğindeki eşyanın süratle ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Zamanı daha etkin kullanım amacıyla elektronik ortama geçilmesi göründüğü kadar sorunları çözmemiştir.

En ufak bir aksaklıkta bile sorunları çözecek ana merkez yani kriz merkezlerinin yapılandırılmaması yarım saatlik yapılabilen işlemleri bile 3 ya da 4 günlük gecikmelere neden olmaktadır. Gümrük işlemleri, şirketlerimizin rekabet gücü üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir

Dış ticaretin önündeki hukuki engellerin kaldırılması yönünde somut adımlar atılmalıdır. Sektör çalışanları, tecrübeli bürokratlar ve uzmanlar ile hükümet yetkililerinin ortaklaşa çalışarak gerekli yasal düzenlemeleri yapmaları şarttır. Genel anlamda baktığınızda işleyiş-bürokrasi olarak hantallaşan ve kendi yandaşlarıyla kurumlarda deneyimsiz elemanlarla  hizmet veren her iki kesimi de rahatsız etmektedir.

Bu konu ile ilgili  genel bir kanaat vardır. Rüşvet ve kolaylaştırılan işlemler. Bunları nasıl çözülmesi konusunda ben yaptım olur değil. Öncelikle Bakanlıklarla yazışmaların azaltılması ve kolaylaştırılması için birbiriyle bağlantılı olan olmazsa olmaz bakanlıkların birleştirilmesidir.

Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı bunları tek çatı altında topladığımız zaman hem Devletteki hantallığı kaldırıp, hem de işleyişi hızlandırıp ekonomiye daha kolay kazandırılacaktır. İhracatçı ve ithalatçılarımızın önünde sorun teşkil eden değil, çözüm üreten, hızlı, bürokratik engellerin minimize edildiği bir yapılanma mutlaka gerekmektedir

Buradan baktığımızda gümrük işleriyle uğraşan işletmeler şikâyetçi, gümrüklerin her safhasında hizmet veren çalışan kısma hiç bakamıyoruz. TBMM getirilecek olan Gümrük Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı yapılacak değişiklik ile rüşvet olayını çözüme ulaşacağını ya da kaçakçılığı önleyeceğini düşünüyor Sayın Bakan.

Çözümleri bilmiyorsanız gelin danışın. Biz size anlatalım günübirlik çözümler değil, süreklilik arz edenler çözümler yapalım.

Kurumu uzmanlaştırdın, Teftiş Kurulu Başkanlığını kaldırdın diyelim. Adli vakaları nasıl yargıya ve kolluk güçlerine aktarmada hızlı davranacaksın. Bu konuda nasıl şeffaf davranacaksın. Ya da soruyu net soralım bu yapılanlarla hangi yandaşlarınızı koruyup kollayacaksınız.

Saygıdeğer arkadaşlar AKP hükümetinin yaptığı her icraatın sonunda her şeyi nasıl eline yüzüne bulaştırdığını görmekteyiz. Yavaş yavaş değil artık ben yaptım oldu. Sonucu ülke menfaati değil, ticaretimizin canlanması değil, bütçeye gelir sağlamak değil, kendi yandaşlarını daha doğrusu kendi menfaatleri korumaktır.

Buyurun çözüm önerilerimizi sunalım anlamaya çalışın.

Gelişen teknolojinin nimetlerini planlı, modern bir şekilde yüzünüzü sadece AB ve ABD’ye dönerek onların istediği doğrultuda değil, kendi ülkemizin ve milletimizin menfaatleri gözetilerek teknik donanımların gümrük teşkilatının eş zamanlı olarak bütün birimlerinde işleyişe geçirilmesi, yani kara, demiryolu, Askeri, hava hudut kapılarında, bütün merkez ve taşra teşkilatı ile aynı zamanda uygulanmasıdır.

Bununla birlikte kurum çalışanlarının motivasyonu için çalışma ortamlarının fiziki ve teknik donanımları iyileştirilmeli, modernleştirilmeli, sosyal ve mali haklara mutlaka kavuşturulmalıdır.

Çalışanına yaptığı işin takibinde ensesinde değil, yanında olduğu, rüşvetçi değil, teknik donanımdan faydalanması konusunda destekçisi, yaptığı işin mevzuata uygun olduğunu, amirleriyle koordineli, hiyerarşiyi bilen kendine zarar verdiğinde kurumu zarara uğratacağı bilincinde, yeni bir Kanun tasarısı ile başına ne gibi sorunlar geleceği kaygısı taşımayan, ne zaman geçici görevle görevlendirileceğim kuşkusu duyulmadan hizmet yürütebileceği konusunda kendisine güvence verilmelidir.

Ülkemize ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel her alanda onarılmaz yaralar açmakta, hatta,. Bu kapsamda, gümrük kolluk kuvveti olan muhafaza sınıfı personelinin yetki ve donanım olarak kaçakçılıkla mücadelede etkinliği artırılmalı, genel idare hizmetleri sınıfı yerine diğer kolluk kuvvetlerinin sahip olduğu mali, sosyal haklara sahip olmalılar, ayrıca, fazla çalışma ücretinden hak ettikleri gerçek oranda faydalanmalıdırlar.

Ülkemizden ve üzerinden kaçakçılığı yapılan eşya, akaryakıt, alkol, sigara ve uyuşturucu gibi iktisadi hayatımızı son derece olumsuz etkileyen kaçakçılık türlerine ilaveten, birçok başka kaçakçılık türü gelişmiştir. Sözde doğu ve güneydoğu bölgelerimizdeki sınır komşusu ülkelerde yaşayan halk düşünülerek giriş-çıkış muafiyet hakkından yararlanarak yeni bir zafiyet ortaya çıkmıştır. Günübirlikçi olarak adlandırılan ve  gümrük kesimini her anlamda görev yetkisini zorlaştıran ve yığılmalara neden olan bu sistem başlı başına bir kaçakçılığın farklı bir boyut kazanmasına neden olmuştur.

Kaçakçılıkla mücadelenin sadece sınır kapılarından eşyanın yasa dışı geçişinin önlenmesi olarak tanımlanmasının dar kapsamlı olduğu düşünülmeli, oysa, kaçakçılık fiilinin planlaması, yasa dışı eşyanın üretilmesi -özellikle uyuşturucu maddeler gibi- edinimi, ürünün bulunduğu yerden çalınması -özellikle tarihî eserler- veya doğal hayattan koparılması   -nesli tükenmekte olan canlılar, bitki ve hayvanlar- ve benzeri tüm unsurların kaçakçılık fiilinin tamamlayıcı birer süreci olduğu düşünülmeli, dolayısıyla sadece gümrük idaresi tarafından değil, tüm kurumların katkıda bulunacağı yönetimci bir yapılanma için bilgi değişimi veya paylaşımı ve otomasyon sistemlerinin entegrasyonu ve yatırımı yapılmalıdır.

İhtisas gümrükleri tesis edilmesi, uluslararası yükümlülük gerektiren birçok konuda ve özel alanlarda ülkemizin önemli ve öncelikli faydasına olacaktır.

Sınır ticareti, sınır aşan ülkeler okyanuslar aşan durumuna gelmemeli, sınır ticaretiyle gelen ürün veya standart ve kalitesi olmayan her türlü malın çok uzak şehirlerimize yerli üretimi sıfırlar şekilde pazar payı almasına tedbir alınmalıdır.

Bu vesileyle, Gümrük Müsteşarlığını Bütçesinin Türk milletine hayırlara vesile  olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

  • Netinial Internet

Yorumlar

“MHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ CUMALİ DURMUŞ UN GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇESİYLE İLGİLİ KONUŞMASI” adlı makaleye 2 yorum yapilmis
  1. Zeki Tüfekçioğlu dedi ki:

    Sayın Vekilim, Sizi Kocaeli değil Türkiye Milletvekili olarak görüyoruz, saygılarımızı, selamlarımızı sunuyoruz.

  2. antalyalı genç dedi ki:

    sayın durmuş sizi seviyoruz

Farklı mı düşünüyorsunuz?

Ekleyecek birşeyiniz mi var? Fikrinizi hemen belirtin. Burası fikrini özgürce yazanların sitesi.

Burası özgür bir platform. Yukarıdaki bilgilerin hiçbirisini doldurmak zorunda değilsiniz.
Elbette bu yorumu yapanı bilmeyi çok ister, düşündüklerini korkmadan dile getirenleri bilmeyi isteriz.

Copyright © 2009 · Bütün hakları saklıdır · eKemer.com · Giriş
Makalelerin sorumluluğu yazarına aittir.

Subscribe to eKemer - Antalya Kemer'in Yorum PortalıHaberler Rss Subscribe to eKemer – Antalya Kemer'in Yorum PortalıYorumlar Rss netinial nl

antalya web tasarim firmalari, antalya web dizayn firmalari, antalya web site tasarim firmalari